Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Galileo Energy. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of hergebruik van de site is verboden zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Galileo Energy.Aansprakelijkheid
Niettegenstaande aan de inhoud van de site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen en/of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Galileo Energy is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade naar aanleiding van het bezoeken en raadplegen van de site.Handelsmerken
Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar sites die geen eigendom zijn van Galileo Energy
Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel tot doel u verder te informeren. Galileo Energy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de informatie op welke wijze dan ook aangeboden op deze sites. Als u besluit gebruik te maken van deze links doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico.

Koppeling naar deze site
Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre Galileo Energy hierdoor geen schade wordt berokkend. Het rechtstreekse overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding van www.galileo-energy.be, of in het geval van een webpagina via een hyperlink naar www.galileo-energy.be, is niet toegestaan.

Galileo Energy respecteert uw privacy
Galileo Energy hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft U het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens.

Alleen al door het feit dat de bezoeker op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult, machtigt deze Galileo Energy om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder ‘intern bedrijfsbeheer’ klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van de solvabiliteit, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, hebt U het recht op elk ogenblik, kostenloos en zonder opgaaf van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebuik van uw gegevens.

Rechtskeuze en bevoegdheid
Ieder geschil met betrekking tot de site van Galileo Energy valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Galileo Energy gevestigd is, bevoegd.

Privacyverklaring 25 mei 2018

Galileo energy verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Michiel Den Haese op michiel.denhaese@galileo-energy.be.

Verwerkingsdoeleinden 

Galileo energy verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profileringen het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), (c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting), (f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens  

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

–       zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of

–       een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: [michiel.denhaese@galileo-energy.be of info@galileo-energy.be];

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel- commission@privacycommission.be).